Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / PRACOWNICY SOCJALNI


Pracownicy Socjalni

PRACOWNICY SOCJALNI W MAZOWIECKIM SZPITALU BRÓDNOWSKIM SPÓŁKA Z O.O.

 

Pracownik socjalny zapewnia łączność  pomiędzy chorym znajdującym się w Szpitalu a środowiskiem, w którym chory normalnie przebywa, innymi zakładami opieki zdrowotnej, z których chory korzystał poprzednio lub będzie korzystać po opuszczeniu Szpitala, zakładami pracy, zakładami pomocy społecznej, opiekunami społecznymi itp.

Do zadań Pracownika Socjalnego należy:

1) występowanie w imieniu chorego wobec odpowiednich instytucji na zlecenie Zakładowego Koordynatora (Konsultanta)  Świadczeń  lub na prośbę chorego,

2) badanie środowiska chorego, jego warunków rodzinnych, mieszkaniowych i warunków pracy,

3) występowanie na zlecenie Zakładowego Koordynatora (Konsultanta)  Świadczeń  do właściwych  zakładów  opieki zdrowotnej  w sprawie zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej choremu opuszczającemu szpital,

4) zapoznanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami racjonalnego postępowania z rekonwalescentem, przewlekle lub obłożnie chorym, chorym kalekim lub nieuleczalnym w oparciu o zalecenia wydane przez lekarza leczącego chorego przy wypisywaniu go do domu,

5) podejmowanie starań o umieszczenie chorego w zakładzie pomocy społecznej ze względu na jego warunki bytowe,

6) czynienie starań o roztoczenie opieki nad rodziną chorego, jeżeli zajdzie tego potrzeba ze względów zdrowotnych,

7) załatwienie wstępnych formalności związanych z usprawnieniem i przekwalifikowaniem zawodowym chorego, który w następstwie przebytej choroby stał się inwalidą w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie posiadanego zawodu.

 

KONTAKT:

PRACONICY SOCJALNI

Tel. 22 326-54-30

Pokój nr 114 bok F (Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii) piętro I.

e.sowa@brodnowski.pl  d.liese@brodnowski.pl