Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / DOKUMENTACJA MEDYCZNA


Dokumentacja medyczna

 


UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I INNEJ DOKUMENTACJI
(przygotowanie dokumentacji medycznej)
 
 
Nazwa
Wysokość opłaty brutto
 (w PLN) za jedną stronę
Plik do pobrania
Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii
Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r.
 (Dz.U. 2012.159 t.j.)
Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu lub odpisu
Maksymalna wysokość opłaty* zgodna z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dn. 06.11.2008 r.
 (Dz.U. 2012.159 t.j.)
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej --
 
*  Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

Aktualna cena 1 strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,84 zł
 
 
Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentacji
Punkt Przyjęć Planowych (Blok A Parter)
Tel. 22 326-53-12
E-mail: 
dokumentacja@brodnowski.pl