Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOGII I ENDOKRYNOLOGII


Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii

będący bazą dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoKierownik Kliniki i Katedry/Kliniczny Koordynator (Konsultant): Prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu: Małgorzata Hałoń


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Klinika działa w ustalonej strukturze organizacyjnej, w której są określone cele, funkcje, kadra i zaplecze materiałowo-łóżkowe. Oddziały kliniczne liczą 75 łóżek. Są one podzielone na jednostki:


      1. Oddział Chorób Wewnętrznych

      2.  Oddział Diabetologii

      3.  Oddział Endokrynologii

      4.  Pododdział Intensywnej Opieki Internistycznej


Z jednostkami klinicznymi zintegrowane są pracownie naukowo - kliniczne:

 1. Analityki i Biochemii Diabetologicznej,
 2. Diagnostyki Powikłań Naczyniowych Cukrzycy,
 3. Epidemiologii, Edukacji Terapeutycznej


Z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w sposób funkcjonalny, kadrowy i programowy jest połączona Poradnia Diabetologiczna.


MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Oddziały kliniczne hospitalizują rocznie około 1300 pacjentów internistycznych, w oddziałach interny oraz ok. 1000 pacjentów z cukrzycą
w Pododdziale Diabetologicznym i około 350 chorych w Pododdziale Intensywnej Opieki Internistycznej.

W zakresie specjalistycznej interny Klinika prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię w pełnym zakresie. Dotyczy to szczególnie takich działów interny jak: choroby serca i naczyń, nadciśnienie tętnicze, endokrynologia, choroby układu oddechowego, hepatologia, nefrologia, infekcje internistyczne.


Specjalnością Kliniki jest diagnostyka i leczenie chorych na cukrzycę, szczególnie z powikłaniami kardiologicznymi, angiologicznymi i neurologicznymi, chorych z czynnikami ryzyka miażdżycy, nadciśnieniem tętniczym, chorych z dyslipidemią, otyłością, dną moczanową, stanami hiperglikemicznymi lub innymi zaburzeniami przemiany materii, żywienia i endokrynopatiami.


W tym zakresieKlinika oferuje:

 1. Kompleksowe leczenie świeżych zachorowań na cukrzycę z wdrożeniem metody leczenia intensywnego
  i samokontroli,
 2. Kontrolę leczenia i jego optymalizację u chorych na dłużej trwającą cukrzycę oraz jej powikłań z wdrożeniem intensywnej metody leczenia,
 3. Wprowadzenie do leczenia za pomocą osobistych, zminiaturyzowanych pomp do ciągłego podskórnego wlewu insuliny (intensywna insulinoterapia),
 4. Diagnostykę i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy -zespołów angiopatii, neuropatii i innych chorób
 5. Kompleksowe przygotowanie do ciąży, leczenie w czasie ciąży, porodu i połogu matki chorej na cukrzycę,
 6. Leczenie dyslipidemii,
 7. Diagnostyka i leczenie stanów hipoglikemii,
 8. Diagnostyka i leczenie innych chorób metabolicznych, w tym patologicznej otyłości, niektórych chorób przemiany materii genetycznie uwarunkowanych.


W zakresie diagnostyki (szczególnie diabetologia, choroby metaboliczne, czynniki ryzyka chorób serca
i tętnic, endokrynologia, żywienie) Klinika oferuje:

 Poradnia Diabetologiczna obejmuje:


Klinika programuje działalność Przychodni Diabetologicznej i prowadzi ścisłą współpracę, konsultacje, badania specjalistyczne, wykonuje analizy dla Wojewódzkiej Przychodni Diabetologicznej oraz innych poradni z Warszawy i Województwa Mazowieckiego.


Pododdział Diabetologiczny Kliniki jest bazą hospitalizacyjną dla Poradni Diabetologicznej. Obejmuje ona ciągłą opieką diabetologiczną 3650 chorych (przede wszystkim z cukrzycą typu 1 oraz cukrzycą typu 2
z powikłaniami) - rocznie udziela ponad 11000 porad diabetologicznych. Ponadto świadczy usługi konsultacyjne dla chorych z poradni diabetologicznych szczebla dzielnicowego lub powiatowego, z powiatów województwa mazowieckiego, a także
dla pacjentów z całej Polski. Przychodnia prowadzi ośrodek diabetologiczno-położniczy, Poradnię Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości. Systematycznie prowadzona jest edukacja chorych na cukrzycę
wg strukturyzowanego programu w ramach "Szkoły Edukacji Terapeutycznej i Prewencyjnej".
KRAJOWA I WARSZAWSKA SZKOŁA DIABETOLOGII DLA LEKARZY I INNYCH ZAWODÓW ŚWIADCZĄCYCH OPIEKĘ DIABETOLOGICZNĄ

Zespół Kliniki i Katedry, Oddziału Diabetologicznego oraz Poradni Diabetologicznej w Warszawie organizuje i realizuje kursy, warsztaty, konferencje, staże i szkolenia lekarzy i innych środowisk zawodowych z całego kraju i z Warszawy, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i klinicznych umiejętności, w zakresie diabetologii, chorób przemiany materii i innych przewlekłych chorób metabolicznych.

Zapisy w sekretariacie Kliniki (tel/fax 326-58-17)
CENTRUM METODYCZNO-EDUKACYJNE SAMOOPIEKI I SAMOKONTROLI CUKRZYCY (TAKŻE W RAZIE POTRZEBY OTYŁOŚCI I CZYNNIKÓW RYZYKA MIAŻDŻYCY)

W Klinice w ścisłej łączności z Poradnią Diabetologiczną w Warszawie działa Centrum Edukacji Prewencyjnej i Terapeutycznej dla chorych na cukrzycę. Prowadzi ono strukturalny program szkolenia chorych na cukrzycę w formie szkoły-wykłady i prelekcje połączone z ćwiczeniami praktycznymi i sprawdzianem wiadomości i umiejętności. Przyswojenie programów szkoły jest bardzo ważne w ulepszaniu leczenia oraz ułatwianiu życia mimo cukrzycy. Szkoła współpracuje z "Diabetes Education Study Group" Europejskiego Towarzystwa Badania Cukrzycy (EASD).

Zapisy do Poradni Diabetologicznej (tel. 326-55-00 wew. 53-08).
OŚRODKI I ZESPOŁY ZAPOBIEGANIA I LECZENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH ZABURZEŃ LUB POWIKŁAŃ CUKRZYCY I INNYCH CHORÓB METABOLICZNYCH

Zespoły Kliniki i Katedry oraz  Poradni Diabetologicznej oferują pełne świadczenia
w zakresie zapobiegania i leczenia w oparciu o własne strukturalne programy kliniczne. Są to następujące ośrodki i problemy:

 1. Ośrodek Diabetologiczno-Położniczy - program przygotowania do ciąży, prowadzenia ciąży, porodu i połogu kobiet
  i rodzin, w których występuje cukrzyca.
 2. Ośrodek zapobiegania i leczenia chorób serca i naczyń w cukrzycy - program zapobiegania i leczenia choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, niedokrwienia mózgu i kończyn dolnych u chorych
  na cukrzycę.
 3. Ośrodek zapobiegania i leczenia retinopatii cukrzycowej . Z Kliniką w ramach Wojewódzkiej Przychodni Diabetologicznej współpracuje Poradnia Retinopatii Cukrzycowej. Prowadzi ona systematyczną działalność prewencyjną w odniesieniu do zagrożenia utratą wzroku z powodu cukrzycy oraz leczenie uszkodzenia wzroku
  z powodu cukrzycy.W Poradni Diabetologicznej odbywają się otwarte konsultacje profesorskie w zakresie diabetologii
i chorób przemiany materii. Na wizytę konsultacyjną chory powinien zgłosić się wraz ze swoim lekarzem oraz pełną dokumentacją chorobową (Przychodnia Diabetologiczna, Warszawa, ul. Kondratowicza 8, budynek "A",
I piętro, tel. 326-55-00, wew. 53-08).


Zespół Kliniki skoncentrowany jest w pracy naukowej na problematyce patofizjologii klinicznej oraz opiece diabetologicznej. W tym zakresie opublikował kilkanaście monografii naukowych i dydaktycznych oraz kilkadziesiąt prac
w czasopismach naukowych i klinicznych. Projektował i zbadał działanie i efekty lecznicze wielu nowych preparatów insuliny, a także doustnych leków hipoglikemizujących. Uzyskał 10 nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I 0 .

Klinika prowadziła w ramach programu KBN pracę populacyjną w zakresie epidemiologii i kliniki czynników ryzyka cukrzycy i miażdżycy (WARS).

Pod kierunkiem Zespołu Kliniki utworzono pierwszy w Polsce ogólnokrajowy system kontroli jakości wyników leczenia cukrzycy.

Pracownicy Kliniki corocznie przedstawiają 3-4 oryginalne prace w programach naukowych międzynarodowych zjazdów towarzystw diabetologicznych oraz organizują 7-8 konferencji dydaktycznych dla lekarzy. Szczególnie ważnym wydarzeniem jest doroczny Uniwersytecki Dzień Diabetologii i Chorób Metabolicznych pod patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W dniach 10-12 czerwca 2010 r. Zespół Kliniki był organizatorem III Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.

 

Członkowie zespołu Kliniki biorą aktywny udział w międzynarodowych organizacjach medycznych, są członkami redakcji wielu naukowych czasopism. Pod patronatem Kliniki ukazuje się czasopismo naukowe "Medycyna Metaboliczna"W 2010 roku Zespół Kliniki, który składa się z 18 specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych
i diabetologii, opublikował następujące pozycje o ogólnopolskim charakterze:

 

 1. "Diabetologia Kliniczna", PZWL 2008 - Monografia zawodowa
 2. "Cukrzyca - podręcznik aktywnej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji", ELAMED, Katowice 2009 - monografia
 3. "Żywienie w cukrzycy", PZWL 2008
 4. "Podręcznik samokontroli cukrzycy", PZWL 2008 - podręcznik
 5. „Cukrzyca w Polsce – można lepiej” WUM 2009
 6. „Insulinoterapia cukrzycy oparta na patofizjologii – EBM, Termedia 2010 – monografia 
 7. „Podręcznik opieki angiometabolicznej”, Twoje Zdrowie 2010


Zespół Kliniki otrzymał na Kongresie EASD I nagrodę w dziedzinie edukacji terapeutycznej osób chorych
na cukrzycę oraz nagrodę Ministra Zdrowia za wybitną wartość monografii "Otyłość - zespół metaboliczny" w 2008 r.

 


Klinika jest siedzibą Oddziału Warszawsko - Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Zarządu Towarzystwa Edukacji Terapeutycznej, Zarządu Fundacji "Dla Dobra Chorych" im. J.Węgierki oraz Redakcji czasopisma naukowego "Medycyna Metaboliczna".


Klinika współpracuje z uniwersytetami w Genewie, Dusseldorfie i Kijowie.
Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego WUM

blok"C", VII piętro

Zakładowy Koordynator (Konsultant)  
tel. bezpośredni +48 22 326 58 17
centrala +48 22 326 55 00
tel. wew. 56-04

 

Ordynator Pododdziału Diabetologicznego:  
tel. bezpośredni +48 22 326 58 17
centrala +48 22 326 55 00
tel. wew. 56-40


 

   
tel. bezpośredni +48 22 326 58 17 
centrala +48 22 326 55 00
tel. wew.  55-67


 

Sekretariat:  
tel. bezpośredni +48 22 326 58 17
centrala 22 326 55 00
tel. wew. 55-30
e-mail wewnidiabet@brodnowski.pl

 
 

Gabinety Lekarskie:  
tel. +48 22 326 55 00
tel. wew. 55-67, 56-08, 55-68

 
 

Pielęgniarka Oddziałowa  
tel. wew. 56-12

 
 

Przychodnia Cukrzycowa tel. +48 22 326 58 28ZESPÓŁ KATEDRY I KLINIKI ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO WSPÓŁPRACY.

« wróć